ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด

มิถุนายน 2562 ถึง พฤษภาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท
ชื่อรายการ พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 มีนาคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ตุลาคม 2562 กันยายน 2562 สิงหาคม 2562 กรกฎาคม 2562 มิถุนายน 2562
1. รายได้นำส่งคลัง 132,081.00 153,695.00 173,361.00 164,634.00 198,713.00 216,856.00 175,183.00 256,217.00 227,092.00 182,326.00 187,805.00 381,711.00
2. รายจ่าย 186,625.00 335,994.00 473,021.00 186,390.00 217,011.00 260,557.00 181,317.00 368,209.00 288,714.00 168,107.00 230,867.00 227,048.00
- ปีปัจจุบัน 176,887.00 322,942.00 452,834.00 168,690.00 192,123.00 227,319.00 154,632.00 347,539.00 258,046.00 158,203.00 219,622.00 217,032.00
- ปีก่อน 9,738.00 13,052.00 20,187.00 17,700.00 24,888.00 33,238.00 26,685.00 20,670.00 30,668.00 9,904.00 11,245.00 10,016.00
3. ดุลเงินงบประมาณ -54,544.00 -182,299.00 -299,660.00 -21,756.00 -18,298.00 -43,701.00 -6,134.00 -111,992.00 -61,622.00 14,219.00 -43,062.00 154,663.00
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ 43,333.00 -24,757.00 131,509.00 -330.00 9,869.00 -7,058.00 -38,343.00 -15,671.00 62,303.00 -12,495.00 8,237.00 -1,649.00
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ -11,211.00 -207,056.00 -168,151.00 -22,086.00 -8,429.00 -50,759.00 -44,477.00 -127,663.00 681.00 1,724.00 -34,825.00 153,014.00
6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 124,422.00 167,998.00 17,127.00 26,693.00 29,888.00 26,314.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 22,000.00 25,099.00
7. ดุลเงินสดหลังกู้ 113,211.00 -39,058.00 -151,024.00 4,607.00 21,459.00 -24,445.00 -44,477.00 -127,663.00 681.00 27,724.00 -12,825.00 178,113.00
8. เงินคงคลังต้นงวด 152,354.00 191,412.00 342,436.00 337,829.00 316,370.00 340,815.00 385,292.00 512,955.00 512,274.00 484,550.00 497,375.00 319,262.00
9. เงินคงคลังปลายงวด 265,565.00 152,354.00 191,412.00 342,436.00 337,829.00 316,370.00 340,815.00 385,292.00 512,955.00 512,274.00 484,550.00 497,375.00
หน่วย : ล้านบาท