เปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว

ปี 2563

หน่วย : ล้านบาท
เดือน 2562 2563 ข้อมูลเปรียบเทียบ
มูลค่า
(ล้านบาท)
มูลค่า
(ล้าน US$)
RATE มูลค่า
(ล้านบาท)
มูลค่า
(ล้าน US$)
RATE ปีนี้กับปีที่แล้ว
(ล้าน US$)
เพิ่มลด % เดือนนี้กับเดือนที่แล้ว
(ล้าน US$)
เพิ่มลด %
มกราคม 755,505.54 22,991.02 32.86 643,510.90 21,181.43 30.38 -1,809.59 -7.87 2,730.35 14.80
กุมภาพันธ์ 558,041.34 17,496.15 31.90 512,083.28 16,744.49 30.58 -751.66 -4.30 -4,436.94 -20.95
มีนาคม 608,759.99 19,679.51 30.93 653,096.43 20,812.51 31.38 1,133.00 5.76 4,068.02 24.29
เมษายน 633,820.00 19,901.03 31.85 541,019.14 16,485.89 32.82 -3,415.14 -17.16 -4,326.61 -20.79
พฤษภาคม 662,742.04 20,709.27 32.00 443,478.95 13,583.81 32.65 -7,125.45 -34.41 -2,902.08 -17.60
มิถุนายน 580,052.65 18,102.21 32.04 475,986.98 14,833.89 32.09 -3,268.31 -18.05 1,250.08 9.20
กรกฎาคม 658,395.84 21,022.92 31.32 483,309.73 15,476.21 31.23 -5,546.71 -26.38 642.32 4.33
สิงหาคม 612,905.54 19,750.50 31.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กันยายน 593,058.85 19,128.15 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ตุลาคม 620,986.04 20,226.77 30.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
พฤศจิกายน 580,844.59 19,069.22 30.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ธันวาคม 560,536.55 18,451.08 30.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 7,425,648.98 236,527.83 3,752,485.41 119,118.23 -20,783.86 -2,974.87
หน่วย : ล้านบาท
กราฟแสดงการวิเคราะห์การนำเข้า (ล้านบาท)
กราฟแสดงการวิเคราะห์การนำเข้า (ล้านดอลล่าร์)