ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

ชื่อรายการ

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ

พฤษภาคม 2563 ถึง กรกฏาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท
ชื่อรายการ กรกฎาคม 2563 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563
กลุ่มประเทศ AFTA 98,706,225,265 93,288,558,305 83,200,002,825
กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 10,131,247,964 9,893,908,130 8,495,234,962
จีน 131,014,822,933 129,726,967,510 129,473,351,902
กล่มสหภาพยุโรป (15) 35,945,170,302 38,382,878,463 35,964,768,105
ญี่ปุ่น 54,861,875,183 57,935,965,456 57,867,455,616
กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 18,289,255,030 15,375,420,134 14,910,006,031
ประเทศอื่นๆ 70,926,995,420 72,398,788,823 51,685,344,610
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 12,487,932,136 9,462,370,623 5,749,790,183
ไต้หวัน 23,624,312,011 17,506,447,738 19,359,865,582
สหรัฐอเมริกา 26,255,724,244 30,811,780,006 35,426,864,933
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 1,066,168,106 1,203,898,089 1,346,270,181
รวม 483,309,728,594 475,986,983,277 443,478,954,930
หน่วย : ล้านบาท