ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

ชื่อรายการ

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ

มีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท
ชื่อรายการ พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 มีนาคม 2563
กลุ่มประเทศ AFTA 83,200,002,825 94,675,538,959 142,125,991,001
กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 14,910,006,031 20,069,588,609 22,310,399,141
จีน 129,473,351,902 145,872,864,179 130,302,336,017
กล่มสหภาพยุโรป (15) 35,964,768,105 39,289,170,015 42,131,238,035
ญี่ปุ่น 57,867,455,616 77,467,774,056 87,089,729,985
กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 8,495,234,962 13,332,516,348 10,175,720,616
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 5,749,790,183 7,474,900,059 13,131,788,942
ประเทศอื่นๆ 51,685,344,610 70,509,046,131 117,802,056,257
ไต้หวัน 19,359,865,582 26,212,438,412 20,590,780,764
สหรัฐอเมริกา 35,426,864,933 45,167,331,484 65,701,953,389
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 1,346,270,181 947,968,542 1,734,435,541
รวม 443,478,954,930 541,019,136,794 653,096,429,688
หน่วย : ล้านบาท