ความถี่

เดือน

ค้นหาชื่อรายการ

หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้

เมษายน 2563

หน่วย : ล้านบาท
แหล่งเงินกู้ กู้โดยตรง ค้ำประกัน ไม่ค้ำประกัน รวมทั้งสิ้น
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 1.1 ธนาคารโลก (IBRD) 881.96 32.38 - - - - 881.96 15.19
1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) 263.56 9.68 - - - - 263.56 4.54
รวม 1,145.52 42.06 - - - - 1,145.52 19.72
รัฐบาลต่างประเทศ 2.1 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID) - - - - - - - -
2.2 ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) 1,573.32 57.77 1,344.74 99.12 - - 2,918.06 50.24
2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) - - 11.91 0.88 - - 11.91 0.21
2.4 อื่นๆ 4.60 0.17 - - - - 4.60 0.08
รวม 1,577.92 57.94 1,356.65 100.00 - - 2,934.57 50.53
ตลาดเงินทุนต่างประเทศ 3.1 Syndication (Including swap agreement) - - - - 240.51 13.92 240.51 4.14
3.2 Bonds, Notes, MTN, FRN - - - - 53.30 3.09 53.30 0.92
3.3 Finance Lease - - - - 1,433.79 82.99 1,433.79 24.69
3.4 Euro Commercial Paper - - - - - - - -
รวม - - - - 1,727.60 100.00 1,727.60 29.75
สินเชื่อเพื่อการส่งออก 4.1 Supplier's Credit - - - - - - - -
4.2 Buyer's Credit - - - - - - - -
4.3 Bank's Credit - - - - - - - -
รวม - - - - - - - -
แหล่งเงินกู้อื่นๆ แหล่งเงินกู้อื่นๆ - - - - - - - -
รวม - - - - - - - -
ผลรวม 2,723.44 100.00 1,356.65 100.00 1,727.60 100.00 5,807.69 100.00
หน่วย : ล้านบาท