ความถี่

เดือน

ค้นหาชื่อรายการ

หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้

มิถุนายน 2563

หน่วย : ล้านบาท
แหล่งเงินกู้ กู้โดยตรง ค้ำประกัน ไม่ค้ำประกัน รวมทั้งสิ้น
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 1.1 ธนาคารโลก (IBRD) 881.95 32.22 - - - - 881.95 20.18
1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) 247.54 9.04 - - - - 247.54 5.66
รวม 1,129.49 41.26 - - - - 1,129.49 25.84
รัฐบาลต่างประเทศ 2.1 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID) - - - - - - - -
2.2 ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) 1,603.49 58.57 1,328.66 99.23 - - 2,932.15 67.09
2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) - - 10.32 0.77 - - 10.32 0.24
2.4 อื่นๆ 4.67 0.17 - - - - 4.67 0.11
รวม 1,608.16 58.74 1,338.98 100.00 - - 2,947.14 67.43
ตลาดเงินทุนต่างประเทศ 3.1 Syndication (Including swap agreement) - - - - 240.51 81.86 240.51 5.50
3.2 Bonds, Notes, MTN, FRN - - - - 53.30 18.14 53.30 1.22
3.3 Finance Lease - - - - - - - -
3.4 Euro Commercial Paper - - - - - - - -
รวม - - - - 293.81 100.00 293.81 6.72
สินเชื่อเพื่อการส่งออก 4.1 Supplier's Credit - - - - - - - -
4.2 Buyer's Credit - - - - - - - -
4.3 Bank's Credit - - - - - - - -
รวม - - - - - - - -
แหล่งเงินกู้อื่นๆ แหล่งเงินกู้อื่นๆ - - - - - - - -
รวม - - - - - - - -
ผลรวม 2,737.65 100.00 1,338.98 100.00 293.81 100.00 4,370.44 100.00
หน่วย : ล้านบาท