ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ

เมษายน 2563 ถึง เมษายน 2563

หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน เมษายน 2563
หนี้ในประเทศ
(ค้ำประกัน)
หนี้ในประเทศ
(ไม่ค้ำประกัน)
หนี้ต่างประเทศ
(ค้ำประกัน)
หนี้ต่างประเทศ
(ไม่ค้ำประกัน)
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 348,846.08 433,168.15 45,310.18 56,309.51
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,000.00 83,701.70 - 9,645.63
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ทศท. คอร์เปอร์เรชัน จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) - 36,500.00 - -
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - - - -
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด - 1,932.67 - -
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด - - - -
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - 98,650.05 - 46,663.89
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด - 0.01 - -
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - - 12,444.03 -
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - - - -
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด - - - -
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด - 388.88 - -
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) - 672.00 - -
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด - 317.13 - -
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด - 136.62 - -
องค์การฟอกหนัง - - - -
การประปานครหลวง - - 420.90 -
การเคหะแห่งชาติ 26,600.00 2,130.58 - -
การไฟฟ้านครหลวง - 45,700.00 - -
องค์การแบตเตอรี่ - - - -
องค์การคลังสินค้า - - - -
การประปาส่วนภูมิภาค 9,773.00 4,337.41 - -
การยางแห่งประเทศไทย 9,955.32 5.72 - -
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 75,870.00 209.97 -
สถาบันการบินพลเรือน - - - -
การรถไฟแห่งประเทศไทย 171,821.46 - 420.68 -
การท่าเรือแห่งประเทศไทย - - - -
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - - - -
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 14,150.00 - - -
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 114,546.30 - - -
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร - - - -
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1,000.00 81,398.00 - -
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - 1,427.39 - -
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ - - - -
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - - 31,814.59 -
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย - - - -
บริษัท PTT International Trading singapore - - - -
หน่วยงานของรัฐ - 8,014.50 - -
มหาวิทยาลัยพะเยา - 168.00 - -
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. - 1,130.22 - -
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - 111.16 - -
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน - - - -
สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย - 2,085.16 - -
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ - - - -
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กู้ให้ สธค.) - 1,963.36 - -
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน - 2,556.60 - -
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน - - - -
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน - - - -
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 314,039.98 - 71.52 -
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด - - - -
บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด - - - -
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด - - - -
ธนาคารออมสิน - - - -
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - - - -
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 27,000.00 - - -
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย - - - -
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน - - - -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 266,039.98 - - -
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - - - -
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 21,000.00 - - -
ธนาคารทหารไทย (IFCT) - - 71.52 -
ผลรวม 662,886.06 441,182.65 45,381.69 56,309.51
หน่วย : ล้านบาท