ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563 ถึง 2563

หน่วย : ล้านบาท
รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล 2563
งบประมาณ ยอดสะสม ก.ย. ส.ค. ก.ค. มิ.ย. พ.ค. เม.ย. มี.ค. ก.พ. ม.ค. ธ.ค. พ.ย. ต.ค.
ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง 221,823.34 100,609.90 - - - - 3,365.41 8,593.36 5,074.93 1,371.61 3,773.60 71,968.80 3,602.70 2,859.49
ต้นเงิน 56,891.79 19,868.40 - - - - - 6,327.78 - 447.99 771.79 11,993.06 - 327.78
ดอกเบี้ย 164,290.11 80,312.86 - - - - 3,360.16 2,265.58 5,074.93 500.38 3,001.81 59,975.74 3,602.70 2,531.56
ค่าธรรมเนียม 641.45 428.64 - - - - 5.25 - - 423.24 - - - 0.15
ภาระที่ตั้งจ่ายในประเทศ 216,671.02 97,657.95 - - - - 3,365.41 8,203.82 5,074.93 792.59 2,767.18 71,387.26 3,602.70 2,464.06
ต้นเงิน 52,795.98 17,492.71 - - - - - 6,000.00 - - - 11,492.71 - -
ดอกเบี้ย 163,238.48 79,736.90 - - - - 3,360.16 2,203.82 5,074.93 369.50 2,767.18 59,894.55 3,602.70 2,464.06
ค่าธรรมเนียม 636.56 428.34 - - - - 5.25 - - 423.09 - - - -
ภาระที่ตั้งจ่ายต่างประเทศ 5,152.32 2,951.95 - - - - - 389.54 - 579.02 1,006.42 581.54 - 395.43
ต้นเงิน 4,095.81 2,375.69 - - - - - 327.78 - 447.99 771.79 500.35 - 327.78
ดอกเบี้ย 1,051.63 575.96 - - - - - 61.76 - 130.88 234.63 81.19 - 67.50
ค่าธรรมเนียม 4.89 0.30 - - - - - - - 0.15 - - - 0.15
หน่วย : ล้านบาท