/ รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
5
2
โหวต

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563 ถึง 2563

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล 2563
งบประมาณ ยอดสะสม ก.ย. ส.ค. ก.ค. มิ.ย. พ.ค. เม.ย. มี.ค. ก.พ. ม.ค. ธ.ค. พ.ย. ต.ค.
ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง 221,823.34 177,883.61 - - 13,049.36 64,224.35 3,365.41 8,593.36 5,074.93 1,371.61 3,773.60 71,968.80 3,602.70 2,859.49
ต้นเงิน 56,891.79 30,206.93 - - 9,838.18 500.35 - 6,327.78 - 447.99 771.79 11,993.06 - 327.78
ดอกเบี้ย 164,290.11 147,228.61 - - 3,192.50 63,723.25 3,360.16 2,265.58 5,074.93 500.38 3,001.81 59,975.74 3,602.70 2,531.56
ค่าธรรมเนียม 641.45 448.07 - - 18.68 0.75 5.25 - - 423.24 - - - 0.15
ภาระที่ตั้งจ่ายในประเทศ 216,671.02 172,639.21 - - 11,331.82 63,649.44 3,365.41 8,203.82 5,074.93 792.59 2,767.18 71,387.26 3,602.70 2,464.06
ต้นเงิน 52,795.98 25,992.71 - - 8,500.00 - - 6,000.00 - - - 11,492.71 - -
ดอกเบี้ย 163,238.48 146,204.27 - - 2,818.68 63,648.69 3,360.16 2,203.82 5,074.93 369.50 2,767.18 59,894.55 3,602.70 2,464.06
ค่าธรรมเนียม 636.56 442.23 - - 13.14 0.75 5.25 - - 423.09 - - - -
ภาระที่ตั้งจ่ายต่างประเทศ 5,152.32 5,244.40 - - 1,717.54 574.91 - 389.54 - 579.02 1,006.42 581.54 - 395.43
ต้นเงิน 4,095.81 4,214.22 - - 1,338.18 500.35 - 327.78 - 447.99 771.79 500.35 - 327.78
ดอกเบี้ย 1,051.63 1,024.34 - - 373.82 74.56 - 61.76 - 130.88 234.63 81.19 - 67.50
ค่าธรรมเนียม 4.89 5.84 - - 5.54 - - - - 0.15 - - - 0.15
หน่วย : ล้านบาท