ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท
อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า พ.ค. 2563 เม.ย. 2563 มี.ค. 2563 ก.พ. 2563 ม.ค. 2563
1 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 103,835,926,612 117,896,372,537 114,359,274,058 89,101,876,832 117,667,779,148
2 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 57,398,857,726 66,915,758,216 69,855,957,437 54,636,817,644 87,646,223,573
3 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 37,905,035,574 75,504,107,455 112,245,437,530 83,377,145,734 112,075,406,847
4 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 21,553,007,658 25,758,278,913 25,409,369,632 18,508,841,667 25,539,935,346
5 72 เหล็กและเหล็กกล้า 21,242,574,883 29,571,616,562 31,344,986,800 22,870,951,533 25,568,092,338
6 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 15,527,804,108 20,627,285,672 46,043,890,934 45,115,937,064 27,187,101,472
7 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 14,214,247,455 17,624,268,843 15,839,794,233 12,020,962,525 17,630,239,966
8 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 11,494,238,131 13,246,983,148 15,101,981,193 13,377,479,897 15,243,819,034
9 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 10,928,580,165 12,356,125,322 13,202,797,645 9,147,673,923 13,010,014,582
10 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 9,458,680,290 12,621,980,970 11,884,496,963 9,376,573,940 11,822,330,944
11 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 8,204,675,666 11,084,731,928 12,124,655,406 10,302,352,603 12,678,579,621
12 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 7,860,777,767 9,202,504,603 9,139,699,318 7,583,652,706 10,029,271,039
13 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 7,644,187,977 7,975,518,090 7,295,470,149 6,217,012,049 9,265,815,959
14 12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 6,901,536,448 3,975,102,763 5,294,755,599 3,412,535,924 5,332,429,692
15 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 6,378,242,897 7,197,744,348 6,577,234,477 5,568,420,307 7,222,138,453
รวม 15 หมวดสินค้า 340,548,373,357 431,558,379,370 495,719,801,374 390,618,234,348 497,919,178,014
รวม 99 หมวดสินค้า 443,478,954,930 541,019,136,794 653,096,429,688 512,083,281,695 643,510,895,838
หน่วย : บาท