ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

กรกฏาคม 2563

หน่วย : บาท
อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ก.ค. 2563 มิ.ย. 2563 พ.ค. 2563 เม.ย. 2563 มี.ค. 2563 ก.พ. 2563 ม.ค. 2563
1 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 114,207,229,715 105,357,754,934 103,835,926,612 117,896,372,537 114,359,274,058 89,101,876,832 117,667,779,148
2 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 63,808,228,252 57,710,740,861 37,905,035,574 75,504,107,455 112,245,437,530 83,377,145,734 112,075,406,847
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 61,836,910,059 62,907,984,735 57,398,857,726 66,915,758,216 69,855,957,437 54,636,817,644 87,646,223,573
4 72 เหล็กและเหล็กกล้า 25,514,493,979 18,302,773,719 21,242,574,883 29,571,616,562 31,344,986,800 22,870,951,533 25,568,092,338
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 19,721,328,331 21,100,352,214 21,553,007,658 25,758,278,913 25,409,369,632 18,508,841,667 25,539,935,346
6 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 14,719,333,364 14,763,953,469 14,214,247,455 17,624,268,843 15,839,794,233 12,020,962,525 17,630,239,966
7 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 13,030,345,588 12,598,509,010 15,527,804,108 20,627,285,672 46,043,890,934 45,115,937,064 27,187,101,472
8 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 12,815,669,247 12,861,778,658 11,494,238,131 13,246,983,148 15,101,981,193 13,377,479,897 15,243,819,034
9 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 10,076,234,830 14,899,356,707 6,309,393,902 5,170,667,084 42,524,759,039 23,958,014,800 18,259,817,667
10 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 9,284,288,141 9,644,323,694 10,928,580,165 12,356,125,322 13,202,797,645 9,147,673,923 13,010,014,582
11 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 8,089,386,462 9,397,593,951 9,458,680,290 12,621,980,970 11,884,496,963 9,376,573,940 11,822,330,944
12 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 7,738,126,225 8,119,889,010 7,860,777,767 9,202,504,603 9,139,699,318 7,583,652,706 10,029,271,039
13 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 7,101,606,248 7,753,294,759 8,204,675,666 11,084,731,928 12,124,655,406 10,302,352,603 12,678,579,621
14 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 6,854,969,149 7,481,741,105 7,644,187,977 7,975,518,090 7,295,470,149 6,217,012,049 9,265,815,959
15 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 6,596,288,882 7,384,089,599 6,378,242,897 7,197,744,348 6,577,234,477 5,568,420,307 7,222,138,453
รวม 15 หมวดสินค้า 381,394,438,472 370,284,136,425 339,956,230,811 432,753,943,691 532,949,804,814 411,163,713,224 510,846,565,989
รวม 99 หมวดสินค้า 483,309,728,594 475,986,983,277 443,478,954,930 541,019,136,794 653,096,429,688 512,083,281,695 643,510,895,838
หน่วย : บาท