/ สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
4.25
2
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ก.ย. ปี 63

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ

เดือน กันยายน 2563

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ก.ย. 2563 ส.ค. 2563 ก.ค. 2563 มิ.ย. 2563 พ.ค. 2563 เม.ย. 2563 มี.ค. 2563 ก.พ. 2563 ม.ค. 2563
1 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 104,599,887,381 94,468,729,546 96,121,363,078 93,735,146,154 79,078,326,981 83,304,174,049 116,757,714,445 107,449,996,763 98,253,333,108
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 101,513,383,769 92,017,619,729 84,363,558,547 83,312,687,730 75,985,903,344 82,483,387,240 88,526,516,375 77,707,311,853 78,381,532,361
3 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 70,177,908,324 57,956,051,712 53,680,125,506 47,987,208,682 33,313,609,798 48,250,588,479 90,518,095,054 72,174,005,042 69,254,770,175
4 40 ยางและของทำด้วยยาง 41,584,029,403 41,665,436,390 37,539,381,201 35,882,648,181 30,722,968,837 33,583,424,272 39,569,531,606 42,364,574,836 39,699,762,662
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 32,943,482,213 31,036,816,024 28,962,175,169 29,796,218,310 27,969,281,422 31,029,180,775 31,928,820,271 28,635,252,435 29,860,438,301
6 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 28,737,013,986 98,573,910,485 61,353,534,995 15,755,265,970 46,163,187,455 87,658,377,402 52,485,336,527 60,484,442,496 52,093,219,120
7 16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 18,076,031,085 17,238,344,831 16,851,516,744 17,902,406,631 17,660,499,909 17,686,261,611 17,692,730,450 15,929,780,106 15,166,510,487
8 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 13,682,129,522 13,820,442,369 15,166,151,681 13,146,201,828 14,116,745,727 13,235,360,562 18,465,139,381 21,711,716,709 23,815,554,475
9 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 13,454,642,472 12,013,563,557 11,460,179,801 7,630,048,924 25,180,611,000 21,516,608,534 10,507,686,026 3,489,671,278 4,454,917,337
10 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 12,613,957,783 12,401,281,460 13,259,911,524 11,135,469,910 8,761,031,893 11,403,362,454 12,944,255,205 12,433,264,049 13,055,067,024
11 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 11,305,087,923 9,531,943,943 9,252,067,691 8,666,946,570 7,983,546,963 10,387,940,365 17,588,485,442 10,564,523,074 10,460,040,410
12 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 9,186,219,366 8,463,845,737 9,091,475,740 9,856,262,657 9,181,079,277 7,394,497,447 9,871,177,017 9,487,012,899 10,590,777,190
13 10 ธัญพืช 7,809,569,556 7,507,678,551 8,111,495,298 7,549,342,451 11,390,954,990 15,042,130,154 11,280,038,913 8,407,783,147 9,446,204,035
14 21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 6,906,215,884 6,501,626,767 6,034,005,310 6,324,162,742 6,067,387,385 6,811,043,297 7,357,235,196 5,936,801,211 5,965,519,568
15 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 6,014,400,339 5,657,763,747 5,491,289,669 4,823,990,422 4,503,682,378 5,666,958,680 6,289,329,943 6,503,810,419 5,653,966,159
รวม 15 หมวดสินค้า 478,603,959,006 508,855,054,848 456,738,231,954 393,504,007,162 398,078,817,359 475,453,295,321 531,782,091,851 483,279,946,317 466,151,612,412
รวม 99 หมวดสินค้า 609,838,490,824 635,219,527,840 579,654,290,555 520,608,008,794 524,584,116,183 613,979,268,299 693,352,562,463 622,309,568,970 587,494,386,806