ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ

มิถุนายน 2563

หน่วย : ล้านบาท
อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า มิ.ย. 2563 พ.ค. 2563 เม.ย. 2563 มี.ค. 2563 ก.พ. 2563 ม.ค. 2563
1 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 93,735,146,154 79,078,326,981 83,304,174,049 116,757,714,445 107,449,996,763 98,253,333,108
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 83,312,687,730 75,985,903,344 82,483,387,240 88,526,516,375 77,707,311,853 78,381,532,361
3 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 47,987,208,682 33,313,609,798 48,250,588,479 90,518,095,054 72,174,005,042 69,254,770,175
4 40 ยางและของทำด้วยยาง 35,882,648,181 30,722,968,837 33,583,424,272 39,569,531,606 42,364,574,836 39,699,762,662
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 29,796,218,310 27,969,281,422 31,029,180,775 31,928,820,271 28,635,252,435 29,860,438,301
6 16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 17,902,406,631 17,660,499,909 17,686,261,611 17,692,730,450 15,929,780,106 15,166,510,487
7 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 15,755,265,970 46,163,187,455 87,658,377,402 52,485,336,527 60,484,442,496 52,093,219,120
8 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 13,146,201,828 14,116,745,727 13,235,360,562 18,465,139,381 21,711,716,709 23,815,554,475
9 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 11,135,469,910 8,761,031,893 11,403,362,454 12,944,255,205 12,433,264,049 13,055,067,024
10 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 9,856,262,657 9,181,079,277 7,394,497,447 9,871,177,017 9,487,012,899 10,590,777,190
11 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 8,666,946,570 7,983,546,963 10,387,940,365 17,588,485,442 10,564,523,074 10,460,040,410
12 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 7,630,048,924 25,180,611,000 21,516,608,534 10,507,686,026 3,489,671,278 4,454,917,337
13 10 ธัญพืช 7,549,342,451 11,390,954,990 15,042,130,154 11,280,038,913 8,407,783,147 9,446,204,035
14 21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 6,324,162,742 6,067,387,385 6,811,043,297 7,357,235,196 5,936,801,211 5,965,519,568
15 23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 6,062,721,383 6,190,451,469 6,391,040,249 6,143,025,294 5,141,728,217 4,814,745,562
รวม 15 หมวดสินค้า 394,742,738,123 399,765,586,450 476,177,376,890 531,635,787,202 481,917,864,115 465,312,391,815
รวม 99 หมวดสินค้า 520,608,008,794 524,584,116,183 613,979,268,299 693,352,562,463 622,309,568,970 587,494,386,806
หน่วย : บาท