ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท
อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า พ.ค. 2563 เม.ย. 2563 มี.ค. 2563 ก.พ. 2563 ม.ค. 2563
1 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 742,908,435 925,004,211 1,255,206,632 958,928,454 1,281,860,766
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 651,327,529 758,411,570 798,944,526 653,154,460 857,470,933
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 448,632,219 572,720,158 578,510,122 523,277,959 642,878,292
4 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 421,069,675 442,053,303 412,659,273 373,609,636 471,141,393
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 313,332,749 346,142,370 347,770,072 272,748,230 349,797,925
6 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 265,926,750 298,253,089 297,414,044 248,799,508 305,736,695
7 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 200,555,099 209,119,206 263,965,545 260,410,865 268,476,134
8 23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 181,750,170 257,441,973 132,316,181 133,707,252 194,129,860
9 93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 110,607,697 28,852,016 31,292,100 36,770,141 51,156,403
10 07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 110,083,995 108,316,124 102,829,665 134,276,379 165,066,001
11 04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 102,634,445 94,428,727 93,763,366 69,131,143 85,714,025
12 20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 96,791,671 114,152,783 79,398,887 68,411,404 78,044,094
13 72 เหล็กและเหล็กกล้า 93,226,524 103,153,143 92,485,074 78,884,577 106,717,884
14 21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 87,963,312 98,025,115 85,538,272 68,743,062 83,547,619
15 40 ยางและของทำด้วยยาง 87,000,648 110,669,669 115,426,000 92,152,763 106,607,166
รวม 15 หมวดสินค้า 3,913,810,918 4,466,743,457 4,687,519,759 3,973,005,833 5,048,345,190
รวม 99 หมวดสินค้า 5,530,479,694 6,233,811,633 6,782,219,496 5,925,978,099 7,521,532,772
หน่วย : บาท