ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

กรกฏาคม 2563

หน่วย : บาท
อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ก.ค. 2563 มิ.ย. 2563 พ.ค. 2563 เม.ย. 2563 มี.ค. 2563 ก.พ. 2563 ม.ค. 2563
1 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 706,823,290 648,178,160 742,908,435 925,004,211 1,255,206,632 958,928,454 1,281,860,766
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 676,086,435 705,032,822 651,327,529 758,411,570 798,944,526 653,154,460 857,470,933
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 465,209,855 452,686,187 448,632,219 572,720,158 578,510,122 523,277,959 642,878,292
4 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 443,675,812 471,490,218 421,069,675 442,053,303 412,659,273 373,609,636 471,141,393
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 271,868,158 327,714,010 313,332,749 346,142,370 347,770,072 272,748,230 349,797,925
6 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 235,953,645 288,215,116 265,926,750 298,253,089 297,414,044 248,799,508 305,736,695
7 23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 176,815,419 201,928,895 181,750,170 257,441,973 132,316,181 133,707,252 194,129,860
8 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 173,258,235 207,402,622 200,555,099 209,119,206 263,965,545 260,410,865 268,476,134
9 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 166,781,876 149,470,860 83,686,025 61,988,946 161,231,688 177,868,463 204,163,731
10 42 เครื่องหนัง 160,794,688 127,767,549 64,507,177 33,368,257 116,573,578 162,577,969 180,635,730
11 93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 153,841,759 131,651,204 110,607,697 28,852,016 31,292,100 36,770,141 51,156,403
12 07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 151,424,956 158,542,572 110,083,995 108,316,124 102,829,665 134,276,379 165,066,001
13 04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 120,654,656 100,868,259 102,634,445 94,428,727 93,763,366 69,131,143 85,714,025
14 64 รองเท้า 115,150,354 91,492,267 68,140,585 56,071,668 111,403,863 115,015,134 153,402,824
15 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 114,468,364 92,372,306 53,640,905 50,416,783 105,440,271 113,957,172 144,620,510
รวม 15 หมวดสินค้า 4,132,807,502 4,154,813,047 3,818,803,455 4,242,588,401 4,809,320,926 4,234,232,765 5,356,251,222
รวม 99 หมวดสินค้า 5,780,069,962 5,952,618,690 5,530,479,694 6,233,811,633 6,782,219,496 5,925,978,099 7,521,532,772
หน่วย : บาท