ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

พิกัด

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : ล้านบาท
พิกัด มูลค่ารวม ประเทศอาเซียน บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม
มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D
รวม 1,460,485,075,001 252,095,170,249 59,760,624,720 2,960,299,817 530,497 3,889,583,812 1,950,217,490 35,997,915,862 16,277,213,339 19,223,589,037 1,089,339,269 70,751,773,085 10,437,170,392 23,965,740,163 4,148,818,912 17,712,974,537 2,429,780,784 42,610,509,588 7,669,534,979 34,982,784,348 15,758,019,058
หน่วย : ล้านบาท