ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

พิกัด

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน

พฤษภาคม 2563 ถึง กรกฏาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท
พิกัด มูลค่ารวม ประเทศอาเซียน บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม
มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D มูลค่า Form D
รวม 1,402,775,666,801 256,765,917,190 60,162,461,273 2,694,664,659 530,497 4,835,638,099 2,587,175,396 34,610,981,554 14,866,396,860 20,622,882,588 1,006,713,994 75,121,237,997 11,431,747,179 22,826,816,036 3,699,150,547 19,844,616,269 3,109,011,394 42,516,176,158 6,980,657,844 33,692,903,830 16,481,077,562
หน่วย : ล้านบาท