ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

พฤษภาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท
ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ 2,343,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 189,416 263,040 -73,624 -28 256,103 -66,687 -26
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 55,520 69,471 -13,951 -20 81,282 -25,762 -32
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 38,723 85,047 -46,324 -54 87,859 -49,136 -56
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 29,837 29,710 127 0 31,421 -1,584 -5
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 60,456 72,683 -12,227 -17 49,260 11,196 23
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3,839 4,715 -876 -19 4,954 -1,115 -23
1.6 ภาษีการรับมรดก 2 74 -72 -97 - 2 -
1.7 อากรแสตมป์ 1,024 1,301 -277 -21 1,292 -268 -21
1.8 รายได้อื่น 15 39 -24 -62 35 -20 -57
2. กรมสรรพสามิต 26,338 51,498 -25,160 -49 54,360 -28,022 -52
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 14,841 19,837 -4,996 -25 20,452 -5,611 -27
2.2 ภาษีรถยนต์ 1,994 11,396 -9,402 -83 11,698 -9,704 -83
2.3 ภาษีเบียร์ 29 7,087 -7,058 -100 7,475 -7,446 -100
2.4 ภาษียาสูบ 4,960 5,645 -685 -12 6,540 -1,580 -24
2.5 ภาษีสุราฯ 3,412 4,650 -1,238 -27 5,064 -1,652 -33
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 738 2,237 -1,499 -67 2,351 -1,613 -69
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 111 265 -154 -58 368 -257 -70
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 181 213 -32 -15 242 -61 -25
2.9 ภาษีเครื่องไฟฟ้า - - - - - - -
2.10 ภาษีโทรคมนาคม - - - - - - -
2.9 ภาษีอื่น 29 126 -97 -77 125 -96 -77
2.10 รายได้อื่น 43 42 1 2 45 -2 -4
3. กรมศุลกากร 6,363 9,123 -2,760 -30 9,400 -3,037 -32
3.1 อากรขาเข้า 6,270 9,001 -2,731 -30 9,240 -2,970 -32
3.2 อากรขาออก 10 20 -10 -50 10 - -
3.3 รายได้อื่น 83 102 -19 -19 150 -67 -45
รวมรายได้ 3 กรม 222,117 323,661 -101,544 -31 319,863 -97,746 -31
4. รัฐวิสาหกิจ 4,361 11,434 -7,073 -62 19,471 -15,110 -78
5. หน่วยงานอื่น 11,533 7,171 4,362 61 6,002 5,531 92
5.1 ส่วนราชการอื่น 11,248 6,747 4,501 67 5,768 5,480 95
5.2 กรมธนารักษ์ 285 424 -139 -33 234 51 22
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 238,011 342,266 -104,255 -30 345,336 -107,325 -31
หัก 29,321 35,567 -6,246 -18 34,049 -4,728 -14
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 26,884 32,354 -5,470 -17 30,311 -3,427 -11
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 20,083 23,023 -2,940 -13 20,500 -417 -2
- ภาษีอื่นๆ 6,801 9,331 -2,530 -27 9,811 -3,010 -31
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 479 662 -183 -28 900 -421 -47
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 1,238 1,503 -265 -18 1,706 -468 -27
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 720 1,048 -328 -31 1,132 -412 -36
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 208,690 306,699 -98,009 -32 311,287 -102,597 -33
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 9,089 9,453 -364 -4 9,850 -761 -8
รวมรายได้สุทธิ (Net) 199,601 297,246 -97,645 -33 301,437 -101,836 -34
หน่วย : ล้านบาท