ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เมษายน 2563

หน่วย : ล้านบาท
ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ 2,343,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 91,454 133,116 -41,662 -31 146,618 -55,164 -38
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 45,125 67,919 -22,794 -34 77,400 -32,275 -42
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 18,294 25,021 -6,727 -27 25,980 -7,686 -30
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 24,162 34,598 -10,436 -30 37,188 -13,026 -35
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม - - - - - - -
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,917 4,304 -1,387 -32 4,749 -1,832 -39
1.6 ภาษีการรับมรดก 24 1 23 - - 24 -
1.7 อากรแสตมป์ 915 1,235 -320 -26 1,267 -352 -28
1.8 รายได้อื่น 17 38 -21 -55 34 -17 -50
2. กรมสรรพสามิต 27,098 53,614 -26,516 -49 55,374 -28,276 -51
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 6,588 19,932 -13,344 -67 20,031 -13,443 -67
2.2 ภาษีรถยนต์ 4,576 11,233 -6,657 -59 11,796 -7,220 -61
2.3 ภาษีเบียร์ 8,071 9,277 -1,206 -13 8,571 -500 -6
2.4 ภาษียาสูบ 3,322 5,466 -2,144 -39 6,330 -3,008 -48
2.5 ภาษีสุราฯ 1,491 4,744 -3,253 -69 5,435 -3,944 -73
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 2,402 2,279 123 5 2,394 8 0
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 263 299 -36 -12 377 -114 -30
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 235 220 15 7 255 -20 -8
2.9 ภาษีเครื่องไฟฟ้า - - - - - - -
2.10 ภาษีโทรคมนาคม - - - - - - -
2.9 ภาษีอื่น 113 126 -13 -10 140 -27 -19
2.10 รายได้อื่น 37 38 -1 -3 45 -8 -18
3. กรมศุลกากร 7,359 9,155 -1,796 -20 9,000 -1,641 -18
3.1 อากรขาเข้า 7,100 9,037 -1,937 -21 8,840 -1,740 -20
3.2 อากรขาออก 9 23 -14 -61 10 -1 -10
3.3 รายได้อื่น 250 95 155 163 150 100 67
รวมรายได้ 3 กรม 125,911 195,885 -69,974 -36 210,992 -85,081 -40
4. รัฐวิสาหกิจ 43,749 33,966 9,783 29 25,227 18,522 73
5. หน่วยงานอื่น 37,861 20,407 17,454 86 39,620 -1,759 -4
5.1 ส่วนราชการอื่น 37,075 19,445 17,630 91 38,842 -1,767 -5
5.2 กรมธนารักษ์ 786 962 -176 -18 778 8 1
5.3 เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล - - - - - - -
4.4 แปรรูปรัฐวิสาหกิจ - - - - - - -
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 207,521 250,258 -42,737 -17 275,839 -68,318 -25
หัก 38,444 54,725 -16,281 -30 35,833 2,611 7
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 36,113 51,654 -15,541 -30 32,306 3,807 12
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 26,901 26,433 468 2 20,500 6,401 31
- ภาษีอื่นๆ 9,212 25,221 -16,009 -63 11,806 -2,594 -22
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 617 574 43 7 750 -133 -18
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 1,136 1,471 -335 -23 1,669 -533 -32
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 578 1,026 -448 -44 1,108 -530 -48
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 169,077 195,533 -26,456 -14 240,006 -70,929 -30
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 10,575 10,094 481 5 10,630 -55 -1
รวมรายได้สุทธิ (Net) 158,502 185,439 -26,937 -15 229,376 -70,874 -31
หน่วย : ล้านบาท