ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

กุมภาพันธ์ 2563 ถึง เมษายน 2563

หน่วย : ล้านบาท
ชื่อรายการ เมษายน 2563 มีนาคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563
กรมสรรพากร 91,454 125,250 140,180
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 24,162 29,869 28,376
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 18,294 26,488 31,975
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 0 0 7,937
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 45,125 62,697 66,448
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,917 4,810 4,252
อากรแสตมป์ 915 1,351 1,158
รายได้อื่น 17 34 31
กรมสรรพสามิต 27,098 50,926 45,081
ภาษีน้ำมันฯ 6,588 17,493 16,866
ภาษียาสูบ 3,322 8,422 5,381
ภาษีสุราฯ 1,491 5,925 5,225
ภาษีเบียร์ 8,071 7,692 6,160
ภาษีรถยนต์ 4,576 8,492 8,563
ภาษีเครื่องดื่ม 2,402 2,127 2,147
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 263 357 295
ภาษีแบตเตอรี่ 235 228 234
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0 0 0
ภาษีอื่น 113 138 152
รายได้อื่น 37 52 58
กรมศุลกากร 7,359 8,053 7,232
อากรขาเข้า 7,100 7,958 7,116
อากรขาออก 9 10 10
รายได้อื่น 250 85 106
หน่วยงานอื่น 81,610 15,749 24,010
ส่วนราชการอื่น 37,075 10,950 5,510
กรมธนารักษ์ 786 492 783
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 43,749 4,307 17,717
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 207,521 199,979 216,503
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 36,114 28,547 32,058
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 26,901 16,044 21,314
ภาษีอื่นๆ 9,212 12,503 10,743
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 1,136 1,642 1,620
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 578 966 847
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 617 713 606
รวมรายได้สุทธิ (Net) 169,077 168,111 181,374
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 10,575 10,153 9,653
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 158,502 157,958 171,721
หน่วย : ล้านบาท