ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท
ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 มีนาคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ตุลาคม 2562
รายจ่ายประจำ 2,555,574.303 2,052,591.792 163,730.298 145,381.234 293,389.441 398,527.501 163,965.164 184,115.385 217,573.124 149,184.095 336,725.551
กระทรวงกลาโหม 162,375.366 105,697.826 12,461.154 12,262.711 13,376.400 12,115.798 11,299.412 11,623.826 11,387.184 11,604.314 9,567.027
กระทรวงการคลัง 242,570.150 179,636.411 24,270.569 2,123.155 2,738.204 58,107.699 2,679.423 5,120.887 68,750.244 9,313.696 6,532.533
กระทรวงการต่างประเทศ 8,309.345 6,484.484 268.877 581.420 576.527 1,535.217 740.564 368.566 376.183 1,523.178 513.951
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,694.564 3,073.610 292.037 251.327 364.792 616.284 253.598 336.194 258.152 290.308 410.919
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 19,518.394 15,889.073 1,706.985 3,287.606 1,513.944 3,046.735 503.849 924.964 2,243.329 576.041 2,085.619
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 97,938.885 84,012.850 3,702.131 3,481.785 4,978.542 29,305.577 2,623.760 3,371.052 6,971.947 2,968.767 26,609.289
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 40,731.352 28,388.916 3,699.717 3,435.888 3,396.517 3,453.981 2,962.475 2,976.965 2,922.016 2,814.472 2,726.884
กระทรวงคมนาคม 12,375.817 8,878.560 997.132 1,042.880 1,086.501 1,147.918 932.783 993.221 944.439 915.958 817.729
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5,130.967 3,107.131 277.756 196.137 178.244 1,074.826 153.439 170.401 151.906 152.320 752.102
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18,276.394 12,847.298 1,477.138 1,471.109 1,709.356 1,479.643 1,324.467 1,492.952 1,417.671 1,372.763 1,102.198
กระทรวงพลังงาน 1,620.352 1,005.633 117.597 134.017 116.586 135.808 109.131 110.861 107.061 100.731 73.841
กระทรวงพาณิชย์ 6,560.013 4,068.673 265.845 257.902 603.223 798.230 257.499 370.798 269.521 260.646 985.010
กระทรวงมหาดไทย 271,950.355 232,328.051 20,324.343 6,897.735 73,993.419 11,754.445 5,100.156 35,906.155 4,990.261 14,190.951 59,170.586
กระทรวงยุติธรรม 22,541.375 16,574.727 1,477.739 1,471.323 2,047.926 3,109.063 1,528.801 1,961.467 1,895.066 1,729.491 1,353.852
กระทรวงแรงงาน 71,587.570 69,877.104 456.962 425.975 442.860 43,245.886 449.956 462.614 438.625 772.039 23,182.187
กระทรวงวัฒนธรรม 5,643.900 3,636.774 398.298 344.485 486.258 622.199 375.059 357.378 353.677 352.926 346.495
กระทรวงศึกษาธิการ 345,919.978 252,650.368 27,551.962 24,111.862 26,980.815 40,336.900 23,925.878 25,920.839 27,686.410 34,811.193 21,324.509
กระทรวงสาธารณสุข 121,095.802 90,259.691 10,529.843 9,968.101 11,198.436 9,776.196 9,548.742 10,697.977 9,325.494 10,313.477 8,901.425
กระทรวงอุตสาหกรรม 4,355.317 2,701.871 343.927 315.721 245.814 670.545 221.234 264.223 230.294 207.124 202.988
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 196,933.275 175,567.236 239.719 22,684.827 28,292.342 34,378.265 58.189 23,135.331 20,255.879 1,620.009 44,902.676
งบกลาง 449,220.918 384,606.642 36,573.440 33,785.966 85,836.649 28,044.461 36,641.724 37,284.859 39,502.821 40,309.097 46,627.624
จังหวัด 4,958.959 840.232 189.280 139.675 128.623 109.160 74.197 68.244 63.445 50.918 16.692
รัฐวิสาหกิจ 141,654.910 133,149.229 2,776.044 2,858.277 4,558.943 18,625.039 50,191.961 1,468.876 2,658.257 2,305.847 47,705.985
สภากาชาดไทย 5,626.682 4,586.707 0.183 0.335 1,647.002 0.000 0.000 1,594.159 0.000 0.000 1,345.027
ส่วนราชการในพระองค์ 7,685.283 4,401.431 508.228 499.746 477.562 671.321 583.596 426.256 465.903 384.169 384.649
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 107,365.770 77,265.069 8,756.339 8,752.658 9,404.881 8,905.678 8,883.084 8,455.859 8,704.961 7,986.120 7,415.488
สำนักนายกรัฐมนตรี 28,312.119 19,413.003 1,086.496 1,631.830 3,820.972 2,737.021 781.790 2,143.311 2,405.472 493.109 4,313.003
หน่วยงานของรัฐสภา 6,668.223 4,064.638 439.690 396.411 500.010 585.344 440.834 426.577 418.126 410.226 447.421
หน่วยงานของศาล 18,829.554 15,111.914 143.290 143.290 3,491.279 477.453 170.300 2,140.443 170.300 170.300 8,205.259
หน่วยงานอิสระของรัฐ 15,749.081 12,478.523 45.513 -11.208 2,298.828 2,403.275 0.000 2,039.030 1,009.535 0.000 4,693.551
หน่วยงานอื่นของรัฐ 581.055 581.055 4.001 185.007 -8.201 285.777 0.000 0.000 0.000 0.000 114.471
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46,083.112 36,697.597 2,348.061 2,253.283 6,906.185 16,262.293 1,149.265 1,501.099 1,198.947 1,183.904 3,894.561
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงดลัง 62,709.466 62,709.466 0.000 0.000 0.000 62,709.466 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
รายจ่ายลงทุน 644,425.697 188,192.710 34,029.114 31,602.438 32,082.200 49,914.972 6,513.147 8,005.655 9,742.743 5,750.365 10,552.076
กระทรวงกลาโหม 69,369.907 16,367.730 2,206.195 4,027.415 4,089.690 1,760.398 184.951 1,120.375 2,400.509 446.550 131.646
กระทรวงการคลัง 6,631.199 4,154.524 97.220 330.173 59.406 1,197.913 -23.854 87.951 870.775 219.447 1,315.493
กระทรวงการต่างประเทศ 424.278 146.035 30.979 62.403 52.643 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,194.339 587.451 90.078 114.509 145.058 146.065 4.235 17.562 10.658 17.271 42.015
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,654.999 702.641 53.908 91.283 180.497 376.953 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 28,453.216 20,399.812 515.324 556.753 909.034 15,437.232 -21.987 4.104 594.441 89.841 2,315.072
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 67,342.845 27,227.524 7,042.263 6,044.011 6,017.661 4,624.842 542.125 1,719.935 512.524 298.754 425.409
กระทรวงคมนาคม 163,719.365 49,045.846 9,711.992 11,442.334 6,896.041 6,097.549 3,130.603 3,118.762 3,550.069 2,881.930 2,216.566
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1,655.291 772.512 150.520 60.079 120.382 180.375 0.000 63.863 46.096 27.558 123.640
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11,913.682 3,767.852 1,037.628 1,131.285 959.995 262.718 109.814 102.106 90.055 1.511 72.741
กระทรวงพลังงาน 520.687 145.438 61.019 20.094 32.198 22.527 0.000 0.000 0.000 9.600 0.000
กระทรวงพาณิชย์ 846.358 360.488 8.669 60.994 8.627 280.981 0.000 0.000 1.216 0.000 0.000
กระทรวงมหาดไทย 80,172.293 15,313.525 4,623.247 2,145.385 1,309.321 2,140.629 670.400 669.531 706.713 607.502 2,440.797
กระทรวงยุติธรรม 4,216.196 1,129.100 131.763 222.998 69.052 430.146 32.223 19.757 29.639 6.237 187.285
กระทรวงแรงงาน 482.369 97.401 26.432 28.847 29.604 12.340 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
กระทรวงวัฒนธรรม 2,862.473 847.427 203.364 202.179 183.169 110.706 31.031 18.767 40.488 55.309 2.415
กระทรวงศึกษาธิการ 21,824.737 4,437.311 1,898.361 1,286.718 424.580 340.670 140.975 108.810 102.379 128.086 6.731
กระทรวงสาธารณสุข 16,293.604 4,785.845 829.230 807.368 637.385 1,469.806 118.300 113.136 124.207 277.695 408.718
กระทรวงอุตสาหกรรม 828.482 58.159 29.165 16.194 8.145 4.575 0.046 0.000 0.034 0.000 0.000
งบกลาง 69,550.000 3,590.134 1,368.391 998.776 516.237 342.034 339.949 23.196 1.551 0.000 0.000
จังหวัด 18,638.102 1,658.357 1,073.257 463.917 111.869 9.313 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 13,547.914 5,112.128 429.399 600.646 669.784 1,298.256 456.601 431.682 413.256 423.379 389.123
สภากาชาดไทย 5,024.429 1,837.837 146.346 278.342 360.863 106.747 446.436 36.360 219.699 232.848 10.197
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 24,827.233 9,901.060 1,362.050 456.403 5,460.999 2,412.833 207.428 0.516 0.719 0.113 0.000
สำนักนายกรัฐมนตรี 10,471.472 5,250.753 769.125 34.707 766.353 2,943.269 0.437 329.171 5.163 10.073 392.456
หน่วยงานของรัฐสภา 2,649.549 229.506 24.367 10.437 67.901 78.802 16.899 0.000 5.040 0.000 26.061
หน่วยงานอื่นของรัฐ 4.211 4.211 2.301 1.782 -1.782 1.910 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8,244.409 303.049 106.524 106.492 37.195 0.000 16.285 19.892 0.000 16.661 0.000
หน่วยงานของศาล 2,354.885 1,792.368 0.000 0.000 1,483.561 308.807 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
หน่วยงานอิสระของรัฐ 1,466.554 980.591 0.000 -0.087 476.736 460.720 0.000 0.000 17.511 0.000 25.711
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 7,240.621 7,186.094 0.000 0.000 0.000 7,055.844 110.250 0.000 0.000 0.000 20.000
ผลรวม 3,200,000.000 2,240,784.503 197,759.412 176,983.672 325,471.641 448,442.474 170,478.310 192,121.040 227,315.867 154,934.460 347,277.627
หน่วย : ล้านบาท