ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

หนี้สาธารณะคงค้าง

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : ล้านบาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 6,357,204.79 6,268,489.05 5,972,883.24
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 5,608,366.58 5,431,490.84 5,135,885.03
หนี้ต่างประเทศ 87,213.59 87,489.30 88,240.16
หนี้ในประเทศ 5,521,152.99 5,344,001.54 5,047,644.87
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 748,838.21 748,838.21 748,838.21
FIDF 1 293,900.00 293,900.00 293,900.00
FIDF 3 454,938.21 454,938.21 454,938.21
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 0.00 88,160.00 88,160.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 0.00 64,160.00 64,160.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 0.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 0.00 24,000.00 24,000.00
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) 755,508.16 751,273.73 891,599.59
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 398,127.01 398,162.76 397,048.09
หนี้ต่างประเทศ 44,656.38 45,215.13 45,305.73
หนี้ในประเทศ 353,470.63 352,947.63 351,742.36
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 357,381.15 353,110.97 494,551.50
หนี้ต่างประเทศ 9,127.35 9,407.05 56,226.07
หนี้ในประเทศ 348,253.80 343,703.92 438,325.43
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) 312,531.62 314,111.73 314,111.50
3.1 หนี้ต่างประเทศ 67.64 71.75 71.52
3.2 หนี้ในประเทศ 312,463.98 314,039.98 314,039.98
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) 0.00 0.00 0.00
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) 7,858.47 7,936.02 8,014.50
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 7,858.47 7,936.02 8,014.50
รวม 7,433,103.04 7,341,810.53 7,186,608.83
Debt : GDP (%) 45.83 44.01 42.88
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) 16,218,901.00 16,683,371.50 16,759,417.25
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) 31.07 32.02 32.55
หน่วย : ล้านบาท