ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

หนี้สาธารณะคงค้าง

กุมภาพันธ์ 2563 ถึง เมษายน 2563

หน่วย : ล้านบาท
ชื่อรายการ เมษายน 2563 มีนาคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 5,972,883.24 5,807,898.90 5,804,084.95
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 5,135,885.03 4,970,900.69 4,949,508.74
หนี้ต่างประเทศ 88,240.16 88,273.18 86,015.00
หนี้ในประเทศ 5,047,644.87 4,882,627.51 4,863,493.74
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 748,838.21 748,838.21 801,416.21
FIDF 1 293,900.00 293,900.00 313,718.21
FIDF 3 454,938.21 454,938.21 487,698.00
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 88,160.00 88,160.00 53,160.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 64,160.00 64,160.00 29,160.00
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 0.00 0.00 0.00
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 24,000.00 24,000.00 24,000.00
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) 891,599.59 887,573.08 888,063.61
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 397,048.09 394,487.15 399,343.03
หนี้ต่างประเทศ 45,305.73 45,641.08 46,632.60
หนี้ในประเทศ 351,742.36 348,846.07 352,710.43
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 494,551.50 493,085.93 488,720.58
หนี้ต่างประเทศ 56,226.07 57,406.80 56,547.19
หนี้ในประเทศ 438,325.43 435,679.13 432,173.39
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) 314,111.50 315,231.04 327,049.62
3.1 หนี้ต่างประเทศ 71.52 73.06 70.64
3.2 หนี้ในประเทศ 314,039.98 315,157.98 326,978.98
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) 0.00 0.00 0.00
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) 8,014.50 8,028.42 8,611.98
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 8,014.50 8,028.42 8,611.98
รวม 7,186,608.83 7,018,731.44 7,027,810.16
Debt : GDP (%) 42.88 41.28 41.44
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) 16,759,417.25 17,001,348.13 16,960,574.42
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) 32.55 32.83 31.78
หน่วย : ล้านบาท