ความถี่

ปี

ค้นหาชื่อรายการ

สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก

ปี 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ Import Export Re-Export Total Export ดุลการค้า
มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(US$) เพิ่มลด %
มกราคม 2563 643,510,895,838.00 21,181,429,642.90 30.38 586,689,308,912.00 19,598,839,779.39 805,077,894.00 26,894,290.41 587,494,386,806.00 19,625,734,069.80 29.93 -1,555,695,573.10 -7.34
กุมภาพันธ์ 2563 512,083,281,695.00 16,744,488,025.55 30.58 622,018,230,194.00 20,632,087,268.98 291,338,776.00 9,663,586.63 622,309,568,970.00 20,641,750,855.61 30.15 3,897,262,830.06 23.27
มีนาคม 2563 653,096,429,688.00 20,812,505,726.20 31.38 692,332,972,027.00 22,371,642,136.27 1,019,590,436.00 32,946,448.14 693,352,562,463.00 22,404,588,584.41 30.95 1,592,082,858.22 7.65
เมษายน 2563 541,019,136,794.00 16,485,891,099.27 32.82 613,745,451,798.00 18,941,007,061.01 233,816,501.00 7,215,890.53 613,979,268,299.00 18,948,222,951.54 32.40 2,462,331,852.27 14.94
พฤษภาคม 2563 443,478,954,930.00 13,583,814,887.77 32.65 524,292,801,680.00 16,269,349,455.41 291,314,503.00 9,039,791.19 524,584,116,183.00 16,278,389,246.60 32.23 2,694,574,358.83 19.84
มิถุนายน 2563 475,986,983,277.00 14,833,892,734.22 32.09 520,334,115,560.00 16,435,634,704.93 273,893,234.00 8,651,381.89 520,608,008,794.00 16,444,286,086.82 31.66 1,610,393,352.60 10.86
กรกฎาคม 2563 483,309,728,594.00 15,476,212,281.90 31.23 579,378,300,121.00 18,810,495,185.87 275,990,434.00 8,960,495.64 579,654,290,555.00 18,819,455,681.51 30.80 3,343,243,399.61 21.60
รวม 3,752,485,410,816.00 119,118,234,397.81 4,138,791,180,292.00 133,059,055,591.86 3,191,021,778.00 103,371,884.43 4,141,982,202,070.00 133,162,427,476.29 14,044,193,078.49 11.79
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (บาท)
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)