ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท
ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม กันยายน 2563 สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2563 มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563 มีนาคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 มกราคม 2563 ธันวาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ตุลาคม 2562
รายจ่ายประจำ 2,555,574.303 2,402,603.080 38,507.500 127,172.770 180,317.885 167,743.430 145,381.234 293,389.441 398,527.501 163,965.164 184,115.385 217,573.124 149,184.095 336,725.551
งบบุคลากร 635,522.022 574,072.918 4,888.455 52,530.838 52,531.375 52,639.076 52,002.170 52,081.713 52,364.456 51,527.224 51,296.033 51,529.824 51,421.930 49,259.825
งบดำเนินงาน 235,912.276 220,149.751 7,167.412 20,818.883 18,192.397 18,486.832 16,443.453 37,011.282 18,981.188 16,518.838 19,086.053 17,049.880 16,262.740 14,130.791
งบอุดหนุน 958,010.889 970,219.237 17,612.182 42,387.635 67,308.965 61,605.049 44,165.438 160,815.762 165,529.091 38,843.665 79,027.486 49,308.976 66,211.880 177,403.107
งบรายจ่ายอื่น 726,129.116 638,161.175 8,839.452 11,435.414 42,285.148 35,012.473 32,770.173 43,480.685 161,652.767 57,075.436 34,705.812 99,684.443 15,287.544 95,931.827
รายจ่ายลงทุน 644,425.697 305,873.040 18,467.754 47,088.555 43,436.466 42,716.670 31,602.438 32,082.200 49,914.972 6,513.147 8,005.655 9,742.743 5,750.365 10,552.076
งบดำเนินงาน 0.000 73.464 13.529 52.988 4.947 0.663 0.497 0.622 0.218 0.000 2.709 -2.709 0.000 0.000
งบลงทุน 479,895.481 224,023.609 13,180.366 39,477.174 35,707.752 37,075.955 26,629.463 23,510.449 18,332.129 5,813.318 7,041.899 5,845.326 5,085.438 6,324.339
งบอุดหนุน 93,575.351 49,655.338 3,964.871 4,959.706 5,145.708 3,302.834 2,091.702 3,764.819 21,524.235 506.284 105.873 907.706 252.725 3,128.876
งบรายจ่ายอื่น 70,954.866 32,120.629 1,308.988 2,598.686 2,578.058 2,337.218 2,880.776 4,806.311 10,058.391 193.544 855.174 2,992.420 412.203 1,098.861
ผลรวม 3,200,000.000 2,708,476.119 56,975.254 174,261.325 223,754.350 210,460.100 176,983.672 325,471.641 448,442.474 170,478.310 192,121.040 227,315.867 154,934.460 347,277.627
หน่วย : ล้านบาท