ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก

เมษายน 2563

หน่วย : ล้านบาท
ชื่อรายการ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว)
กรมสรรพากร 91,454 133,116 -41,662 -31%
กรมสรรพสามิต 27,098 53,614 -26,516 -49%
กรมศุลกากร 7,359 9,155 -1,796 -20%
หน่วย : ล้านบาท