ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบ 3 กรมหลัก

พฤษภาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท
ชื่อรายการ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว)
กรมสรรพากร 189,416 263,040 -73,624 -28%
กรมสรรพสามิต 26,338 51,498 -25,160 -49%
กรมศุลกากร 6,363 9,123 -2,760 -30%
หน่วย : ล้านบาท