มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อันดอร์รา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 33 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,170 0 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 5,871
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 497,897 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 69,771 0 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 7,514
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 8,843 17,534 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 1,308 0
รวม 577,681 18,875 13,385
หน่วย : บาท