มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 113,159
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 11,311,869 3,623,159 3,256,274
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 9,937 4,833
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 15,184,429 1,856,135 17,367,719
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 3,993 756,385 329,490
10 ธัญพืช 0 0 159,658
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 0 78,499
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 4,293 0 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 470,435
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 1,124 1,678 1,564,356
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 3,815,741 8,777,849 10,822,326
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 3,583 696,697
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 10,130 11,369 5,249
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,291,119 0 102,721
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 19,050,815 81,531,522 22,788,386
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 336,047 6,253,776
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,490,001 1,876,617 3,516,362
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 1,898,937 1,849,369
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 10,542,893,086 4,209,551,855 9,930,578,173
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 2,918 210,519 1,450
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 224,075 16,142,466 138,061
31 ปุ๋ย 0 0 1,433
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 10,259,119 6,624,198 16,891,295
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,179,990 3,039 2,153,408
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 5,678,236 3,504,695 11,996,909
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 0 6,504
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 23,581,550 6,333,634 13,116,733
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 196,058,023 180,263,785 165,093,487
40 ยางและของทำด้วยยาง 902,672 483,268 232,362
42 เครื่องหนัง 69,455 206,283 169,230
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 0 164,086 261,766
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 2,307 0 0
47 เยื่อไม้ 8,268,804 7,763,313 14,790,496
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 5,019,336 21,630,355 4,348,277
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 168,816 179,649 161,997
50 ไหม 1,461 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 290,225 0 2,050,495
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 68,593 477
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 552 5,693 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 415,881 249,317 1,373,656
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 0 44,309
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 1,399 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 115,836 98,176 44,764
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 4,810,093 2,532,378 411,935
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 4,327,469 1,082,361 2,886,524
64 รองเท้า 140,850 86,491 15,305
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 16,324 1,609
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 656 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 4,023,755 3,451,549 10,606,019
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 65,706 942,811 175,160
70 แก้วและเครื่องแก้ว 2,708,616 17,222 2,739,339
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 195,032,242 139,244 23,607,609
72 เหล็กและเหล็กกล้า 239,912,342 10,576,171 217,712,260
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 8,960,724 2,350,712 1,487,757
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 5,564,770 23,592 687
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 241,821,366 412,785,182 417,398,757
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 74,636,328 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 199,775 35,269 12,706
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 49,686 66,314 66,655
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 12,373,915 17,408,424 17,792,926
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 6,461,328 4,172,964 4,945,132
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 160,000 0 609,103
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 466,238 1,943,717 658,495
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 26,365 47,055 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 105,163 41,856 909,921
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 12,496 10,575 16,408
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 1,300 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 161,089 450,079 286,999
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 88,488 30,482 4,789
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 16,885 134,905 51,811
รวม 11,649,421,545 5,012,515,174 10,935,232,497
หน่วย : บาท