มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อัฟกานิสถาน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 0 26,379 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 894 0 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 64,634 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 1,925 0
42 เครื่องหนัง 0 0 16,544
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 9,038 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 132 278 399
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 21,088 0 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 2,656
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 25,788 0
64 รองเท้า 3,042 4,197 19,573
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 43,701 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 108,169 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 133
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 28,873
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 7,429
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 11,085 0
รวม 77,895 242,455 75,607
หน่วย : บาท