มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แอนติกาและบาร์บูดา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 0 424,331 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,510,784 0 565,244
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 7,860 0 0
รวม 1,518,644 424,331 565,244
หน่วย : บาท