มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แอลเบเนีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 1,521 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,314,073 0 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 819,940 9,707,572 0
42 เครื่องหนัง 56,883 3,830 4,850
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 105,177 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 327 328 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 30,202
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 885 0 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 297,843 66,508 310,181
64 รองเท้า 84,843 16,217 1,716
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 957,848
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 5,340 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 3,545 0 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 3,830 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 18,639
รวม 2,694,207 9,794,455 1,323,436
หน่วย : บาท