มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แองโกลา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 12,554,418 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 3,013,160,289 862,700,836 3,963,703,752
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,040 488 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,451 1,464 1,464
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 14,262,264 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 7,050,819 1,605,331 0
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 21,569,439 0 4,895,940
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 4,838 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 38,333
รวม 3,041,789,876 891,124,801 3,968,639,489
หน่วย : บาท