มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อเมริกันซามัว

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 17,022
รวม 17,022
หน่วย : บาท