มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อารูบา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563
72 เหล็กและเหล็กกล้า 3,361,641 4,505,635
รวม 3,361,641 4,505,635
หน่วย : บาท