มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บาร์เบโดส

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 17,872 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,174 590 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 15,951 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,125 2,238 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 3,469,453 5,973,520
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 651,448 30,719 1,193,088
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 398,972 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 2,104
รวม 672,619 3,917,923 7,168,712
หน่วย : บาท