มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บูร์กินาฟาโซ

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 0 68,667
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 357 0 358
52 ฝ้าย 5,107,695 5,250,257 9,048,752
รวม 5,108,052 5,250,257 9,117,777
หน่วย : บาท