มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บัลแกเรีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 15,752 0 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 1,273,935 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 244 4,138,171 736,712
10 ธัญพืช 452,490,542 0 499,823,766
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 42,801 2,383,737
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 366,900 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 1,822,838 4,541,668 530,873
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 17,495,937 464,654
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 3,151 1,417 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 1,502,476 4,777,884 6,516,386
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 221,981 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 21,376,409 6,267,265 16,984,358
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 3,055,128 3,459,552 10,204,084
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 24,955,829 15,336,413 28,622,850
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 693,654 112,561 501,229
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 15,863 25,061 29,928
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 144,038 0 288,057
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,447,105 2,106,745 1,978,214
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 148,336 442,615 783,160
40 ยางและของทำด้วยยาง 93,099 752,427 470,333
42 เครื่องหนัง 324,773 36,642 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 15,783 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 14,911,217 1,883,621 3,870,876
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 73,274 58,508 12,683
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 0 304
52 ฝ้าย 0 266 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 12,649 0 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 17,807 5,585
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 4,756 4,405 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 0 20,417
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,917 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,271,805 72,492 1,112,422
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,184,025 621,858 904,014
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 27,250 119,269 16,365
64 รองเท้า 10,061 955 12,044
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 3,960 8,049 79,884
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 44,063 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 104,500 7,089 48,855
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 3,260 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 343,743 242,816 316,083
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 10,631,868 7,700,848 14,771,453
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 9,339 214,437 198,608
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 0 2,462
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 126,703 165,888 172,227
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 63,301 152,843 167,978
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,809,190 7,614,106 6,490,018
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 26,318,645 17,781,324 24,282,886
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 770,809 1,797,849 1,274,617
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 2,794 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 6,581,900 10,775,995 7,035,189
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 3,430 42,947 5,906
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 398,578 198,360 89,470
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 51,014 263,090 0
รวม 575,863,017 111,150,851 631,208,687
หน่วย : บาท