มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บาห์เรน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 14,805,045 0 12,702,992
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 0 1,138
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 0 556,730,670
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 845,048 1,068,231 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 58,887,989 0 39,768,089
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 1,476 0
31 ปุ๋ย 190,735,416 195,308,320 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 9,800,695 3,205,461 6,889,311
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 2,840,400
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 624,810 660,792 1,269,329
40 ยางและของทำด้วยยาง 41,154 0 0
42 เครื่องหนัง 38,462 33,434 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 15,764 27,708 15,016
52 ฝ้าย 0 0 436
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 542 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 109 0 9,295
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 20,768
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 3,351 155,879 0
64 รองเท้า 0 36,540 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 65 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 261 0 586
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 32,669 50,018 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 10,854,172 13,179,224 22,550,982
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,012 326 246
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 383,396,491 119,497,499 201,354,458
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 9,766 13,240 11,702
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 8,493 42,908 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 4,236 19,207 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 20,392 0
รวม 670,105,550 333,320,655 844,165,418
หน่วย : บาท