มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บุรุนดี

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 13,993,640
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 162 0
รวม 162 13,993,640
หน่วย : บาท