มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บรูไนดารุซซาลาม

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 424,878 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,665,355,276 0 1,200,987,312
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 70,395,327 18,561,181
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 962 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 105,619 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 348,649
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,017 347 343
40 ยางและของทำด้วยยาง 7,071 0 163
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 0 10,000
47 เยื่อไม้ 1,194,751 1,431,561 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 9,843 5,420 2,306
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 870 177 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 1,650 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 73,438
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 1,745 3,534 477
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 10,000
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,284 0 4,639
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 3,000
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 5,217
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 530,174 250,721 146,059
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 108,771 56,120 95,194
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 48,474 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 110,000
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 5,000
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 247 0
รวม 1,667,685,154 72,251,685 1,220,362,978
หน่วย : บาท