มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บาฮามาส

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 19,220 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 0 78,266,419
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 844 1,692 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 5,196,925 7,111,240 8,526,075
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 463,194 0
รวม 5,197,769 7,595,346 86,792,494
หน่วย : บาท