มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ภูฏาน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 16,239 57,605 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 11,299 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 121 0
42 เครื่องหนัง 0 402 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 169 136 967
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 1,890 0
64 รองเท้า 0 804 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 417 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 5,500 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,165 201 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 201 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 402 0
รวม 17,990 78,561 967
หน่วย : บาท