มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เกาะบูแว

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ เมษายน 2563
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 9,909
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 589
รวม 10,498
หน่วย : บาท