มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บอตสวานา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 637,172 242,857,848 25,745
รวม 637,172 242,857,848 25,745
หน่วย : บาท