มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เบลารุส

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 778,129 0 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 1,056 1,281 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 0 1,379
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 45,342 0
31 ปุ๋ย 120,988,861 234,540,297 226,349,748
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 135,825 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,152,114 4,424,134 1,238,567
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 6,550 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,915,660 0 3,101,843
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 64,906
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 4,380,402 3,662 6,186,102
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 122,784 0 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 11,023
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 2,172 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 653,095 1,461,496 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 1,697,388
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 6,311 302
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 688 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 585,850 368,641 46,147
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 333,146 82,512
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 4,649 0 406,585
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 887 14,187 6,376
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 3,791 6,984
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,658,750 526,897 203,614
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 219,664 0 110,146
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 825,346 129,089 214,029
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,187 0 0
รวม 134,291,294 242,000,649 239,727,651
หน่วย : บาท