มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เบลีซ

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 139,541 268,601 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 4,113
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 3,153,275 0 0
47 เยื่อไม้ 0 8,575,835 2,688,529
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 287 703 288
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 29,514
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 59,238
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 560 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,649,579 0 607
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 2,508
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 52,757 0 256,754
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 3,206 0 0
รวม 5,999,205 8,845,139 3,041,551
หน่วย : บาท