มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แคนาดา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 10,316 0 3,387,882
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 60,593,217 29,422,885 41,898,327
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 16,905,589 0 2,320
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 4,454,085 3,605,852 1,419,624
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 14,321,140 8,115,098 27,026,749
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 902,758 1,208,686 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 310,140
10 ธัญพืช 242,580,636 54,787,007 481,312,441
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 1,801,748 6,699,285 2,585,432
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 117,603,762 127,510,452 77,578,350
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 241,663 196,375 3,810,976
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 767,758 775,602 64,694
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,116 0 237,746
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 222,484 43,271 786,342
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 148,502 604,548 6,433
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 514,488 2,295,613 7,130,189
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 2,431,537 1,023,910 1,014,976
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 21,879,971 21,758,824 12,960,123
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 56,405 2,842 1,853,790
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 8,450,239 7,523,835 6,536,778
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 851,670 5,749,936 3,102,805
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 7,422,326 3,030,600 6,540,870
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 22,561,927 69,889,440 14,374,921
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 130,778,831 30,319,098 66,307,074
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 71,134,273 60,688,839 40,844,941
31 ปุ๋ย 250,152,337 163,607,734 68,377,709
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 7,115,776 29,777,509 22,184,147
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 10,307,564 14,754,867 18,240,767
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 8,692,241 11,478,447 5,813,509
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 4,165,893 8,355 31,875
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 442 223
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 16,169,230 29,312,894 33,200,702
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 59,200,053 42,950,219 45,931,681
40 ยางและของทำด้วยยาง 4,230,484 4,322,432 7,709,802
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 1,300,016 13,665,365 9,377,958
42 เครื่องหนัง 268,327 247,531 513,191
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 1,740,927 160,234 2,856,352
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 30,586,825 36,851,986 19,519,010
47 เยื่อไม้ 165,724,951 360,142,678 400,363,460
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 31,484,334 14,698,345 13,732,622
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 624,991 1,210,798 610,845
52 ฝ้าย 3,457 0 8,425
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 60,076,207 37,949,757 77,845,740
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 0 153
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 6,537 23,895 269,315
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 1,949 4,709 5,147
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 6,798 5,959 8,379
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,818,373 942,597 1,490,538
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,045 7,572 441
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 109,358 117,826 61,069
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 104,157 144,639 80,375
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 2,274,769 4,090,637 4,897,543
64 รองเท้า 228,838 35,504 41,983
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 31,849 32,500 2,645
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,953,311 3,358,822 1,248,434
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 1,363,112 578,330 140,277
70 แก้วและเครื่องแก้ว 7,935,596 5,993,185 7,292,397
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 61,941,117 430,983,263 37,476,736
72 เหล็กและเหล็กกล้า 13,096,166 20,086,583 29,283,073
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 35,819,509 32,028,855 53,473,778
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 4,137,859 2,931,455 5,243,871
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 21,158,874 14,462,561 29,096,974
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 6,847,772 10,788,126 9,104,611
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 2,857 1,415,280 1,184,492
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 13,275,907 82,244 115,488
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 64,954 173,870 42,914
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 3,567,505 4,713,459 1,430,902
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 848,596 2,823,671 1,484,586
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 310,923,407 118,038,244 140,537,693
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 219,504,515 284,276,328 193,045,964
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 166,429,792 8,716,388 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 22,388,948 44,511,665 57,459,492
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 4,095,471 10,349,594 11,197,183
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 112,870,979 66,881,555 32,972,760
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 54,759 76,202 25,583
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 97,785 2,876 419,230
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 368,866 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 524,556 214,331 1,106,302
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,064,937 651,293 2,598,208
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 282,761 33,124 80,152
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 2,958 11,132 61,433
รวม 2,395,687,596 2,265,979,865 2,150,392,062
หน่วย : บาท