มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 594 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 9,214
รวม 594 9,214
หน่วย : บาท