มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 210 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,938 23,782 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 99 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 786 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 517 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 66,351 0
64 รองเท้า 23,902 0 0
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 88,940,744 99,820,582 415,604,621
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 22,550
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 4,209 0 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 285,953 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,325 264 0
รวม 88,973,328 100,198,334 415,627,171
หน่วย : บาท