มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 3,089,116 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 71,199
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 12,226 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 237,692
รวม 3,101,342 308,891
หน่วย : บาท