มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คองโก

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 115,819 0 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 436,006,989 681,782,152 232,655,335
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 913,984,766 1,682,771,862
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 4,397,675 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 0 423
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 17,238,490 19,778,109 36,171,063
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 637,889
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 20,991 0
รวม 453,361,298 1,619,963,693 1,952,236,572
หน่วย : บาท