มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 2,364,727 570,742 3,072,512
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 13,524,622 562,011 8,260,441
10 ธัญพืช 0 0 1,333
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 1,534,115 1,250,360 603,332
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 6,494,479 3,653,611 2,895,135
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 0 948
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 1,515,405 1,362,184 2,452,828
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 12,569,620 9,808,364 8,717,648
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 11,309,949 4,511,088 5,300,193
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 35,897 2,081,703 2,916,439
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 34,996,831 38,953,774 50,265,156
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 15,236,690 3,056,370 7,055,491
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 0 426,786
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 174,192 53,288 88,813
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 811,339 1,448,686 2,810,982
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 1,292,214 132,492 14,782,025
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 281,810,935 303,916,470 147,841,581
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 325,237,036 327,470,103 272,877,799
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 20,301,426 19,222,027 50,272,044
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 22,848,318 18,631,867 42,611,676
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 28,243,011 17,897,376 16,109,067
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 512,099 1,847,926 785,914
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 1,989,719 1,447,739
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 24,467,276 29,270,268 35,138,780
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 30,739,052 32,889,707 39,604,173
40 ยางและของทำด้วยยาง 6,222,760 7,081,372 8,379,351
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 79,900 21,429 98,442
42 เครื่องหนัง 2,009,278 5,831,796 10,590,237
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,791,517 2,849,554 2,685,571
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 0 0 34,755
47 เยื่อไม้ 0 0 541
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 2,680,563 6,372,501 8,058,522
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 982,044 1,565,401 1,687,582
50 ไหม 30,352 0 0
52 ฝ้าย 2,877 1,113,822 514,587
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 33,223,828 12,718,035 17,509,839
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 261,917 84,184 161,915
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 3,564 24,192 307,961
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 48,796
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 418,257 464,402 36,172
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 3,270,732 2,642,770 6,964,928
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 815,517 5,234 641,260
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 77,378 292,820 11,507
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 275,310 1,096,897 69,055
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 479,690 2,021,669 727,580
64 รองเท้า 237,701 20,663 24,658
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 260,348 268,051 23,883
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 20,468 0 11,575
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 9,109,455 7,574,964 5,426,893
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 499,080 1,663,989 909,530
70 แก้วและเครื่องแก้ว 11,172,692 17,014,754 14,466,076
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,696,413,235 505,028,542 411,678,140
72 เหล็กและเหล็กกล้า 15,322,883 3,144,534 5,595,078
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 83,996,602 35,798,539 40,548,003
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 3,301,870 3,565,330 1,599,686
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 2,036 3,632,802 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 4,406,699 1,508,641 2,100,613
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 134,980 17,380 475,446
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 172,317 28,117 385,817
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 30,972,997 19,255,383 23,955,315
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,124,327 1,951,938 3,983,895
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 270,960,154 213,131,040 172,762,696
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 311,798,994 342,950,432 261,507,611
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 160,002 85,000 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,040,105 4,287,148 3,504,588
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 24,981 0 10,121
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 218,234,085 184,315,656 194,335,003
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 611,834,094 386,139,182 113,828,059
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 3,996 0 15,165
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 25,606 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 5,247,413 2,053,002 1,202,343
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 152,552 432,433 162,913
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,948,092 465,075 2,018,917
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 292,038 0 111,321
รวม 5,169,514,519 2,599,098,809 2,035,510,781
หน่วย : บาท