มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โกตดิวัวร์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 12,098,936 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 422 1,433 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 8,162 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,624 846 1,269
52 ฝ้าย 14,627,212 15,114,297 10,371,297
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 422 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 62,679 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,938 1,231 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 2,311
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 1,112
รวม 26,793,233 15,125,969 10,375,989
หน่วย : บาท