มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะคุก

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 39,836,487
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 191 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 393
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 30,000,000
รวม 191 69,836,880
หน่วย : บาท