มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ชิลี

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 332,605,983 301,910,419 401,998,977
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 2,886,880 8,952
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 38,784,908 33,801,873 55,280,027
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 7,064,970 2,640,836 3,442,955
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 8,367,218 2,991,007 1,661,965
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 9,779,388 0 7,691,530
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 22,483 0 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 36,208,259 18,386,717 17,575,998
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 7,256,535 8,651,649 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 696,004 0 106,347
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 4,144,621 11,215,723 3,991,806
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 21,781,643 22,155,955 16,526,109
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 1,422 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 12,405,125 16,688,605 21,355,651
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 11,917,260 20,263,879 7,083,230
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 61,938,924 66,733,224
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 10,225,227 16,937,101
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 2,088 0 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 2,244,871 0 118,995
31 ปุ๋ย 4,466,622 0 826,991
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 179,638 92,081
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,611,757 1,982,637 829,145
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 902 10,027 1,428,017
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 4,847 29,197 7,621
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 2,691,205 1,645,016 3,128,414
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 6,579,442 5,651,307 11,263,461
47 เยื่อไม้ 101,778,697 47,866,057 77,379,776
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 6,556,862 137 346,526
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 31,461 42,693 45,344
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 850 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 802 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 313,298
64 รองเท้า 0 0 2,437
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 0 188,867
72 เหล็กและเหล็กกล้า 12,747,789 12,309,978 22,898,742
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 232,650 0 19,733
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 971,519,858 206,643,581 521,439,930
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 2,542,287 1,143,532
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 164
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 177,723 212,422
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 29,076 3,529 249,561
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 22,723 1,865
รวม 1,601,533,946 792,865,876 1,262,330,794
หน่วย : บาท