มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แคเมอรูน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 47,979 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 2,070 1,238
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 890 0 1,089
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 50,121 3,363 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 8,708
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 13,255
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 2,852 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,326,155 1,092,690 13,351,836
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,632 2,280 6,159
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 2,640,277 0 3,218,805
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 43,386 0 114,077
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 39,681 1,245,686
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 2,148
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 108,965 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 388
รวม 4,112,440 1,251,901 17,963,389
หน่วย : บาท