มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คิวบา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 24,747 1,418,033 0
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 2,474,785 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 1,714,913 2,494,100
72 เหล็กและเหล็กกล้า 599,235 0 370,912
รวม 623,982 5,607,731 2,865,012
หน่วย : บาท