มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เคปเวิร์ด

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563
40 ยางและของทำด้วยยาง 668,522
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,362
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 9,603
รวม 679,487
หน่วย : บาท